ALGEMENE VOORWAARDEN van de IMPROVISATIE ACADEMIE

Artikel 1 Definities

 1. Robijn Tilanus, ofwel (de contactpersoon van) de Improvisatie Academie, gevestigd te Uffelte (7975 AN), op Dorpsstraat 39, telefoon 06 400 66 402, email [email protected], K.v.K. 57689849, B.T.W. NL 130354417B01: gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Muziekpartner: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die een pianoles komt volgen, een workshop, training of opleiding komt doen, of een boek of cd bestelt bij de Improvisatie Academie.

Artikel 2 Wederzijds vertrouwen

 1. De Improvisatie Academie doet uitsluitend en alleen zaken met haar muziekpartners op basis van wederzijds vertrouwen.
 2. Als een muziekpartner een pianoles komt volgen, dan vertrouwt de Improvisatie Academie erop, dat de muziekpartner de vooraf vastgestelde prijs hiervoor betaalt, hetzij onmiddellijk, hetzij, in overleg, binnen een paar weken. De muziekpartner mag erop vertrouwen dat de Improvisatie Academie een goede pianoles verzorgt.
 3. Als een muziekpartner zich heeft opgegeven voor een workshop, training of opleiding, dan vertrouwt de Improvisatie Academie erop, dat de muziekpartner de vooraf vastgestelde prijs hiervoor betaalt, hetzij het gehele bedrag vóór aanvang van de workshop, training of opleiding, hetzij, op verzoek van de muziekpartner en in overleg, in termijnen. De muziekpartner mag erop vertrouwen dat de Improvisatie Academie een goede workshop, training of opleiding verzorgt.
 4. Als een muziekpartner een boek en/of cd bestelt bij de Improvisatie Academie, dan vertrouwt de Improvisatie Academie erop, dat de muziekpartner de vastgestelde prijs hiervoor betaalt, hetzij onmiddellijk, hetzij, in overleg, binnen een paar weken. De muziekpartner mag erop vertrouwen dat de Improvisatie Academie het boek en/of de cd levert, binnen een redelijke termijn.

Artikel 3 Afzeggen en voortijdig stoppen

 1. Bij afzeggen of niet op komen dagen bij een pianoles, workshop, training of opleiding geldt het volgende: a. Als een muziekpartner een pianoles de dag van tevoren, of eerder, afzegt, dan hoeft de muziekpartner de pianoles niet te betalen. Als een muziekpartner een pianoles op de dag zelf afzegt, om wat voor reden dan ook, of helemaal niet afzegt, dan betaalt de muziekpartner de helft van de prijs van de pianoles. b. Als een muziekpartner een workshop of training drie weken van tevoren, of eerder, afzegt, dan hoeft de muziekpartner de workshop of training niet te betalen. Als een muziekpartner een workshop of training twee weken van tevoren afzegt, om wat voor reden dan ook, dan betaalt de muziekpartner de helft van de prijs van de workshop of training. Als een muziekpartner een workshop of training een week van tevoren, of later, afzegt, om wat voor reden dan ook, dan betaalt de muziekpartner de volledige prijs van de workshop of training. c. Als een muziekpartner zich ingeschreven heeft voor de Opleiding tot Improvisatiecoach, dan gelden de Betalings- en leveringsvoorwaarden van de Opleiding tot Improvisatiecoach (te vinden hieronder, bij Artikel 5).
 2. Als een muziekpartner tijdens een workshop, training of opleiding om wat voor reden dan ook, besluit te stoppen met de workshop, training of opleiding, dan blijft de betalingsverplichting van de volledige prijs van de workshop, training of opleiding bestaan.
 3. Bij in gebreke blijven betreffende de betalingsvoorwaarden kan uitsluiting van de Opleiding het gevolg zijn.
 4. Eventueel kan, in onderling overleg tussen de muziekpartner en de Improvisatie Academie, vanuit een houding van redelijkheid, respect en vertrouwen, worden afgeweken van de artikelen 3.1.a, 3.1.b en 3.2.

Artikel 4 Samenwerking en geschillen

 1. Zoals reeds aangegeven in artikel 2.1., is de basis van de samenwerking tussen de Improvisatie Academie en al haar muziekpartners het wederzijdse vertrouwen. De Improvisatie Academie draagt er zorg voor en voelt zich er verantwoordelijk voor, dat dit vertrouwen intact blijft. De Improvisatie Academie verwacht dat ook haar muziekpartners deze verantwoordelijkheid voelen.
 2. Mocht een muziekpartner of de Improvisatie Academie het gevoel krijgen dat er iets in de samenwerking – zakelijk of gevoelsmatig – minder goed verloopt, of dat er aan een verwachting niet of onvoldoende wordt voldaan, dan trekt zij zo snel mogelijk aan de bel, teneinde de onvrede de wereld uit te helpen. Bijvoorbeeld middels een of meerdere gesprekken, waarin openheid en respectvol naar elkaar luisteren centraal staan. Mocht dit niet werken, dan zullen zij een onafhankelijke derde inschakelen, bij wijze van mediator.
 3. Mocht dit niet werken, dan bestaat er een aparte klachtenprocedure. Daarbij dient aangetekend te worden, dat de Improvisatie Academie er alles aan zal doen om niet in deze klachtenprocedure verzeild te raken, omdat zij een prettige samenwerking juist super belangrijk vindt! En gelukkig hebben we de klachtenprocedure ook nog nooit in werking hoeven te zetten 🙂 Maar toch, voor het geval dat, volgt hier de formele klachtenprocedure: a. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend per post (Improvisatie Academie, Dorpsstraat 39, 7975AN Uffelte). Vermeld bij de klacht je e-mailadres en je telefoonnummer. b. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. c. Binnen zeven dagen nadat de Improvisatie Academie je klacht heeft ontvangen, krijg je een e-mail, ter bevestiging en registratie van je klacht. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, dan dient dit gemeld te worden op het e-mailadres [email protected]. d. De gehele behandeling en afhandeling van de klacht geschiedt verder per e-mail, via het specifieke e-mailadres [email protected]. e. Klachten worden in eerste instantie behandeld door Robijn Tilanus, oprichter en eigenaar van de Improvisatie Academie. f. Uitspraak op een klacht vindt plaats binnen 4 weken na indiening. g. Wanneer je niet akkoord gaat met de uitspraak, kan er beroep worden aangetekend bij een externe partij. Hiervoor dient de klacht voorgelegd te worden aan de heer M. Kooperberg, [email protected], onder vermelding van ‘klachtenprocedure Opleiding tot Improvisatiecoach’ . Tevens dient daarbij aangegeven te worden op welke grond je het oneens bent met de uitspraak. h. De externe beroepsinstantie doet een, voor de Improvisatie Academie bindende, uitspraak, binnen 2 maanden na ontvangst van het beroep. Eventuele consequenties van de uitspraak worden binnen 4 weken afgehandeld. i. Wanneer de aangegeven termijnen van klacht- en beroepsafhandeling of afhandeling van de uitspraak niet gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er nog meer onderzoek gedaan moet worden, ontvang je daarvan binnen die aangegeven termijnen bericht middels een e-mail. In die e-mail wordt het uitstel toegelicht; bovendien wordt in die e-mail een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. j. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard. k. De Improvisatie Academie spreekt de wens uit, dat na de afhandeling van de klacht de lucht zal zijn opgeklaard, en er weer volop ruimte zal zijn voor positiviteit en improvisatieplezier!

Artikel 5 Betalings-en leveringsvoorwaarden van de Opleiding tot improvisatiecoach

 1. De aanmelding voor de Opleiding tot Improvisatiecoach gaat via het opsturen van een ingevuld inschrijfformulier.
 2. Met het opsturen van het ingevulde Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach ga je een overeenkomst aan die recht geeft op zeven gezamenlijke trainingen van een hele dag (inclusief lunch), één priveles van een uur, drie gratis opleidingsboeken, huiswerkopgaven, de blokkaarten, gratis toegang tot al mijn video’s voor de duur van de Opleiding, en, wanneer je alle vakken voldoende beheerst, het diploma.
 3. Wanneer het Inschrijfformulier voor de Opleiding tot Improvisatiecoach door de Improvisatie Academie ontvangen is, heb je nog 14 werkdagen bedenktijd. Binnen de bedenktijd kun je je nog terugtrekken van de Opleiding: dan hoef je niets te betalen. Ook als je je tot vier weken voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, hoef je niets te betalen. Als je je daarna, binnen vier weken voor het begin van de Opleiding, wilt terugtrekken, dan betaal je 25% van de studiekosten. Als je je binnen zeven dagen voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, dan betaal je 50% van de studiekosten. En als je je binnen twee dagen voor het begin van de Opleiding wilt terugtrekken, dan betaal je 75% van de studiekosten. Eventuele restitutie van betalingen vindt binnen 14 werkdagen plaats.
 4. De kosten van de Opleiding tot Improvisatiecoach bedragen: € 1795,- studiegeld (vrijgesteld van BTW).
 5. Het studiegeld betaal je aan de Improvisatie Academie. Je ontvangt hiervoor een factuur, met daarop een bankrekeningnummer waarnaartoe je het bedrag kunt overmaken. Vriendelijk verzoek om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur, te betalen. Je kunt, desgewenst, in termijnen betalen. De eerste termijn bedraagt minimaal €300,-. De overige termijnen mag je zelf bepalen. Vriendelijk verzoek om uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur, de eerste termijn te betalen.
 6. Groepen met minder dan vier aanmeldingen worden door de Improvisatie Academie geannuleerd. In geval van ziekte van de docent, of bij overmacht, kan een gezamenlijke training of een privéles worden verplaatst naar een andere datum.
 7. Voor alle vragen over de Opleiding tot Improvisatiecoach, kun je altijd bellen (06 400 66 402) of mailen ([email protected]). Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden vaak binnen een dag, en anders uiterlijk binnen drie werkdagen beantwoord. Als je een brief schrijft die een langere verwerkingstijd vraagt, dan krijg je vaak binnen een dag, en anders uiterlijk binnen drie werkdagen een e-mailbericht van ontvangst (vermeld altijd je e-mailadres in je brief!), met een indicatie wanneer je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.
 8. De aan de Improvisatie Academie verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met de Improvisatie Academie, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van de Improvisatie Academie, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht je geen prijs stellen op informatie van activiteiten, meld dit dan even per e-mail aan de Improvisatie Academie.
 9. De Opleiding tot Improvisatiecoach is een product van de Improvisatie Academie. Het copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de Improvisatie Academie.

Artikel 6 Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De Improvisatie Academie heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen wanneer zij dat wenselijk acht. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie. Laatste wijziging: dinsdag 5 september 2023.